Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

ПОГОРІЛА Оксана Іванівна – кандидат медичних наук.

Закінчила Черкаську середню школу № 11 у 1991 році. До вступу в інститут працювала молодшою медсестрою відділення анестезіології та реанімації Черкаської обласної лікарні. 

У 1992 році вступила до Київського Національного університету імені акад.

О. О.Богомольця на факультет “Лікувальна справа”.

Закінчила інститут у 1998 році.

26 червня 1998 р. була присвоєна кваліфікація лікаря.

З серпня 1998 року по червень 1999 рік перебувала в інтернатурі на базі Черкаської обласної клінічної лікарні. Після отримання кваліфікації лікаря-терапевта працювала на посаді дільничного лікаря-терапевта поліклініки Черкаської міської лікарні №1. В 1999 р. вступила до клінічної ординатури на кафедру гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика. У вересні 2001 року отримала свідоцтво про проходження повного курсу підготовки у клінічній ординатурі за спеціальністю “Гематологія та трансфузіологія”.

З грудня 2000 року працювала на посаді чергового лікаря-гематолога гематологічного відділення КООД.

З жовтня 2001 року була прийнята на роботу лікарем-гематологом черговим гематологічного відділення КООД та лікарем-гематологом поліклініки.

З 11.02.03 року працювала лікарем-гематологом гематологічного відділення Київського обласного онкологічного диспансеру.

З 01.12.2005 по 31.10.2008 рр. навчалась в аспірантурі (з відривом від виробництва) на кафедрі гематології та трансфузіології.

31.10.2008 переведена в аспірантуру без відриву від виробництва.

З 01.12.2005 по 01.12.2008 рр. працювала в КЗКОР "Київський обласний онкологічний диспансер" на посаді лікаря-гематолога (чергового) гематологічного відділення по сумісництву на 0,5 ставки.

З 01.12.2008 р. працювала на посаді лікаря-гематолога (чергового) гематологічного відділення на 0,5 ставки. 15.08.2011 переведена на посаду лікаря-гематолога поліклініки на 0,75 ставки та лікаря-гематолога гематологічного відділення на 0,25 ставки.

За час роботи постійно підвищувала свій рівень кваліфікації, перебувала на курсах післядипломної освіти:

03.11-02.12. 2003 року - “Передатестаційний цикл з гематології”

29.04.2004 присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності гематологія

19.01-17.02. 2009 року - “Передатестаційний цикл з гематології”

02.04.2009 присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності гематологія

13.02-14.03. 2012 року - “Передатестаційний цикл з гематології”

29.03.2012 присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності гематологія

У грудні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-гематологічні та імунологічні особливості у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями».

Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності гематологія та трансфузіологія, диплом видано від 1 березня 2013.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ.

1. Сивак Л. А. Особливості імунологічного стану хворих на неходжкін¬ські злоякісні лімфоми / Л. А. Сивак, С. М. Гайдукова, О. І. Погоріла // Гемато¬логія і переливання крові : міжвід. збірник. – К. : Атіка-Н, 2008. – Вип. 34, т. 1. – С. 340–344. (Дисертант самостійно провела планування дослідження, здійс¬нила відбір хворих, збір та підготовку матеріалу, брала участь у проведенні до¬сліджень, провела статистичну обробку даних, аналіз та отримання резуль¬татів).

2. Погоріла О. І. Клініко-гематологічні особливості перебігу неходжкін¬ських лімфом з інфекційними ускладненнями / О. І. Погоріла // Укр. журн. гематології та трансфузіології. – 2010. – № 2. – С. 18–23.

3. Погоріла О. І. Клінічні особливості та імунологічні показники у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями / О. І. Погоріла // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19, кн. 2. – С. 338–347.

4. Погоріла О. І. Особливості порушень імунітету у хворих на неходж¬кінські лімфоми з інфекційними ускладненнями / О. І. Погоріла // Укр. журн. гематології та трансфузіології. – 2010. – № 3. – С. 19–23.

5. Порушення клітинного імунітету та інфекційні ускладнення у хворих на лімфому Ходжкіна / С. М. Гайдукова, Л. А. Сивак, В. Г. Косінова, О. І. Пого¬ріла // Укр. журн. гематології та трансфузіології. – 2005. – № 4 (дод.) : Гемато¬логія і трансфузіологія: фундаментальні та прикладні питання : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2005 р. – С. 27–28.

6. Гайдукова С. М. Інфекційні ускладнення у хворих на неходжкінські злоякісні лімфоми із В-клітин / С. М. Гайдукова, Л. А. Сивак, О. І. Погоріла // Нове в гематології та трансфузіології : міжнар. наук.-практ. збірник. – К., 2006. – Вип. 5. – С. 304–305.

7. Інфекційні ускладнення у хворих на хронічні лімфопроліфератичні за¬хворювання / С. М. Гайдукова, С. В. Видиборець, О. А. Карнабеда, О. І. Пого¬ріла // Мистецтво лікування. – 2006. – № 2. – С. 48.

8. Стан імунітету та інфекційні ускладнення при лімфомі Ходжкіна / С. М. Гайдукова, Л. А. Сивак, В. Г. Косінова, О. І. Погоріла // Матеріали 11 з’їзду онкологів України, 29 трав. – 2 черв. 2006 р. – К., 2006. – С. 230.

9. Гайдукова С. Н. Инфекционные осложнения у больных неходжкинс¬кими лимфомами / С. Н. Гайдукова, Л. А. Сивак, О. И. Погорила / Актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии : 6 съезд гематологов и транс¬фузиологов республики Беларусь, 24–25 мая 2007 г. – Минск, 2007. – С. 152.

10. Погоріла О. І. Особливості перебігу неходжкінських лімфом з інфек¬ційними ускладненнями / О. І. Погоріла // Медицина XXI століття : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 26 листоп. 2009 р. – Харків, 2009. – С. 90–91.

11. Погорелая О. И. Особенности течения инфекционных осложнений у больных неходжкинскими лимфомами / О. И. Погорелая // Вестн. гематологии. – 2010. – Т. 4, № 1. – С. 55–56.

12. Гайдукова С. Н. Прогнозирование развития инфекционных осложне¬ний у больных неходжкинскими лимфомами / С. Н. Гайдукова, О. И. Погорелая // Вестн. гематологии. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 9–10.

13. Гайдукова С. Н. Роль инфекционных осложнений в течении неходж¬кинских лимфом / С. Н. Гайдукова, О. И. Погорелая // Вестн. гематологии. – 2012. – Т. 8, № 1. – С. 32–33.